38an - Snabbt, säkert lån, pengar direkt och bättre än ett SMS-lån
38an - Snabbt, säkert lån, pengar direkt och bättre än ett SMS-lån

Allmänt

38an Kredit, bifirma till Canoxa Capital AB (556790-4494), erbjuder privatpersoner högkostnadskrediter enligt konsumentkreditlagen på 1 000, 2 000, 3 000 och 4 000 kronor under en period om 38 dagar. 38an Kredit följer Finansinspektionens och Integritetsskyddsmyndigheten riktlinjer. Det rekommenderas att du tar del av den information som återfinns på länken låna ansvarsfullt.

Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med kreditavtalet mellan 38an Kredit och Kredittagaren villkoren för den aktuella krediten. Allmänna villkoren och kreditavtalet benämns gemensamt för ”Kreditavtalet”. Nyttjandet av 38an Kredits tjänster regleras även genom ett användaravtal (”Användaravtalet”) vilket finns tillgängligt på www.38an.se/anvandarvillkor.

SEKKI

Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) för 38an Kredit hittar du här. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande 38an Kredit skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att 38an Kredit lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för 38an Kredit att bevilja krediten.

Kreditansökan

Efter ansökan kan Kredittagaren beviljas ett lån. 38an Kredit gör därefter en ID kontroll och kreditprövning. Om ansökan sedan godkänns betalas krediten ut till Kredittagarens bankkonto. För att kunna ansöka om en kredit hos oss kräver vi följande:
  • Att du är minst 18 år
  • Att du är svensk medborgare och mantalsskriven i Sverige
  • Att du har en inkomst på minst 100.000 kr/år
  • Att du har ett bankkonto i en svensk bank
38an Kredit förbehåller sig rätten att begränsa lånebeloppet och utan motivering avslå ansökan. Om du inte beviljas en kredit har du rätt att få information om orsaken till det.

I samband med en ansökan samtycker du till att 38an Kredit har rätt att via Kreditz AB/Enable Banking AB och/eller autogiro vidta åtgärder för att säkerställa att ditt angivna bankkonto i svensk bank tillhör dig. Genom att godkänna Kreditavtalet och Användaravtalet samtycker du till att en sådan kontroll genomförs via Kreditz AB/Enable Banking AB och/eller autogiro. Du samtycker vidare till att 38an Kredit har rätt att genomföra de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att dina angivna uppgifter är korrekta. 38an Kredit har rätt att avslå en kreditansökan om 38an Kredit anser att det föreligger misstanke om att dina angivna uppgifter inte är korrekta, eller det av någon annan anledning finns anledning att tro att du avser att på något sätt missbruka tjänsten.

En konsument som ansökt om och beviljats en kredit av 38an Kredit benämns som ”Kredittagare”.

Kreditavtalet börjar gälla mellan Kredittagaren och 38an Kredit efter att Kredittagaren godkänt Kreditavtalet genom en elektronisk signatur eller på annat motsvarande sätt och 38an Kredit – efter genomförda kontroller av dina lämnade uppgifter med mera – därefter har godkänt din ansökan om lån. Genom godkännandet av Kreditavtalet intygar Kredittagaren att denne har läst och accepterat villkoren för Kreditavtalet. Kreditavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Kreditavtalet har fullgjorts.

Återbetalning

Hela krediten inkl. uppläggningsavgift och ränta ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen genom inbetalning på vårt bankgiro eller via autogiro. Denna information framgår även på fakturan tillsammans med förfallodatum och belopp.

Förtidsinlösen & Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att när som helst återbetala hela lånet i förtid. Kontakta kundtjänst på kundtjanst@38an.se eller 08-1244 8266 för besked om exakt vilket belopp du ska betala för att avsluta krediten. Vid förtida återbetalning är Kredittagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive kreditavgift.

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda konsumentkreditavtalet. Åberopande av ångerrätten sker genom att Kredittagaren kontaktar kundtjänst. Senast 30 dagar efter Kredittagarens åberopande av ångerrätten ska denna återbetala kreditbelopp och upplupen ränta räknat från den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag återbetalning sker. Har Kredittagaren betalat uppläggningsavgift eller någon annan avgift för lånet ska du få tillbaka det beloppet av långivaren inom samma tid. Kredittagare som ångrar mer än ett lån blir ej beviljade nya under minst 6 månader. Detta för att förhindra penningtvätt och annat missbruk.

Ränta

38an tar ut en ränta på givna krediter under den avtalade tiden. Aktuella räntor för lån anges på 38an.se under sidan "Tydliga priser" vid ansökningstillfället samt på skuldebrev.

Avgifter

38an tar, förutom räntan, ut en uppläggningsavgift för respektive kredit där bland annat ansökningsavgift, uppläggningsavgift och kostnad för kreditupplysning ingår. Ingen annan avgift eller kostnad tillkommer under avtalsperioden.
38an tar ut en administrativ avgift om f.n 200 kronor för hantering av felaktiga betalningar. I de fall betalaren av misstag har betalt till 38an eller betalaren har betalat för mycket görs avdraget för den administrativa avgiften vid återbetalningen. Återbetalning sker med en utbetalningsavi från bankgirot alternativt en överföring till avsändarens kontonummer om avsändaren sedan tidigare är kund hos 38an.

Kredittagarens inbetalningar

Kredittagarens inbetalningar bokas i första hand mot avgifter och räntor i omvänd kronologisk ordning. Dvs, inbetalningarna skall i första hand täcka senast uppkommen avgift och ränta och i andra hand lånebeloppet.

Förlängning

Om Låntagaren är förhindrad att återbetala lånet i tid, får Låntagaren förlänga det ursprungliga Låneavtalet en gång med 30 dagar genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga förfallodagen. Långivaren förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om förlängning utan att behöva ange orsak till låntagaren. Förlängningsavgiften framgår av vid var tid gällande prislista. Förlängningsavgiften skall betalas till 38an Kredit anvisad bankgiro eller plusgirokonto med betalningsspecifikation, som finns på fakturan eller på annat sätt har anvisats Låntagaren.

Avbetalning

Aktuella villkor och avgifter som tillkommer för avbetalning av lån med engångsbetalning:
En uppläggningsavgift för avbetalningsplanen med 170 kr. För varje månadsavi tillkommer en aviavgift på 60 kr. Ränta på ej amorterad skuld löper med 3,25 % per månad. På varje avi som skickas till Låntagaren anges total kvarvarande skuld som kan betalas direkt utan ytterligare tillkommande ränta eller avgifter.

Dröjsmål & Påminnelse

Om betalning av beviljad kredit inte fullgörs i tid har 38an Kredit rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (inkl. upplupna avgifter) till dess att fullständig betalning har inkommit. 38an har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse. Dröjsmålsräntan utgår med 3,25 % per månad. Har fullgod betalning ej inkommit trots påminnelsen tillkommer en aviavgift om 60 kr för varje ytterligare avisering.

Indrivning & Inkasso

38an Kredit har rätt att vidta inkassoåtgärder om Kredittagaren inte erlägger betalning i tid. Sådana åtgärder kan medföra att inkassoavgifter kan komma att debiteras Kredittagaren i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med vår Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI).
Obetald ränta och avgifter kapitaliseras (tilläggs på kapitalbeloppet) i samband med att de förfaller till betalning.

Autogiro

Kredittagaren kan välja att erlägga betalning till 38an Kredit via Autogiro. Kredittagaren samtycker i det fallet genom godkännandet av dessa allmänna villkor att 38an Kredit, för Kredittagarens räkning, lämnar ett medgivande till betalning via Autogiro genom uttag från Kredittagarens konto som lämnas till 38an Kredit i samband med kreditansökan. För det fall Kredittagaren inte erlägger betalning till 38an Kredit via Autogiro ska Kredittagaren erlägga betalning till det bankgirokonto som 38an Kredit har anvisat och som framgår av det inbetalningskort Kredittagaren erhåller per brev och/eller e-post. Skyldigheten att erlägga betalning enligt Kreditavtalet gäller även om Kredittagaren inte skulle erhålla ett inbetalningskort. Autogiroanmälan samt tillhörande villkor framgår på blanketten för autogiroanmälan till kontonummer och här, samt nedan:

Medgivande till betalning via Autogiro

Kredittagaren, medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast tio bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle.

Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör vara ansluten till Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Överlåtelse av Kreditavtal eller fordran

38an Kredit har rätt att överlåta eller pantsätta Kreditavtalet eller fordran som uppkommit med anledning av Kreditavtalet till tredje man. Om så har skett, underrättas Kredittagaren i Kreditavtalet eller i ett senare meddelande om hur och till vem betalning avseende krediten måste göras för att kunna ske med befriande verkan. Vid överlåtelse av fordran har Kredittagaren i övrigt kvar de rättigheter och skyldigheter i förhållande till Kredittagaren som framgår av Kreditavtalet och dessa allmänna villkor. Kredittagaren har inte rätt att överlåta Kreditavtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet eller de allmänna villkoren.

Adressändring

Kredittagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta. Kredittagaren ska omedelbart underrätta 38an Kredit om ändring av namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, bankkonto och andra kontaktuppgifter. Kredittagaren är skyldig att på begäran informera 38an Kredit om sina ekonomiska och andra omständigheter som inverkar på skuldförhållandet och som kan anses väsentliga för detta avtal.

Meddelande

Meddelanden som sänds till Kredittagarens e-postadress eller ett mobiltelefonnummer ska anses ha nått Kredittagaren samma dag som meddelandet skickades. Meddelanden som sänds till Kredittagarens folkbokföringsadress ska anses ha nått Kredittagaren senast fem dagar efter avsändandet.

Kredittagaren kan underrätta 38an Kredit genom att skicka meddelanden via e-post till kundtjanst@38an.se eller per brev till Canoxa Capital AB, Box 5181, 102 44 Stockholm.

Ändring av villkor

38an Kredit ska underrätta Kredittagaren om ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela krediten i förtid och säga upp Kreditavtalet genom att skickade meddelande om detta till 38an Kredit. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet anses Kredittagaren ha godkänt de aktuella ändringarna.

Personuppgiftspolicy (Uppdaterad 2021-11-22)

Personuppgiftsansvarig

Canoxa Capital AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)).

Dataskyddsombud

Canoxa Capital AB har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att reglerna för skydd av personuppgifter följs i verksamheten. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till Canoxa Capital AB. Du kommer i kontakt med dataskyddsombudet genom att maila dataskyddsombud@catalunia.se.

Insamling av personuppgifter

Canoxa Capital AB behandlar personuppgifter som lämnas in i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal.

Kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, epost och telefonnummer), ekonomiska förhållanden (uppgift om inkomst m.m).

Canoxa Capital AB kan samla in känsliga personuppgifter som uppgifter om hälsa när Användaren [1] själv väljer att skicka in dessa. Endast uppgifter om hälsa som kan styrkas med hjälp av läkarintyg, enligt definitionen i dataskyddsförordningen, kommer att sparas under förutsättning att dessa krävs för fullgörande av avtal som laglig grund.

Canoxa Capital AB kan även komma att spela in telefonsamtal, registrera ändamålsenlig skriftlig kommunikation eller på annat sätt dokumentera Användaren interaktion och kommunikation med Canoxa Capital AB. Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

Ändamål och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Canoxa Capital AB behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal som laglig grund).

Det huvudsakliga ändamålet med Canoxa Capital ABs behandling av personuppgifterna är att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna som krävs inför ett ingående av ett avtal med Användaren samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Att Användaren tillhandahåller personuppgifter är en förutsättning för att Canoxa Capital AB ska kunna ingå avtal med Användaren.

Marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsföring (berättigat intresse som laglig grund).

Personuppgifter behandlas också för utförande av marknads- och kundanalyser samt systemutveckling som ett led i Canoxa Capital ABs affärsutveckling i syfte att förbättra produkter och tjänster gentemot kunder. Kundanalyser görs även för att motverka bedrägerier. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för marknadsföring.

Rättslig förpliktelse som laglig grund för personuppgiftsbehandling

I samband med förberedelse och administration av avtal sker också behandling av personuppgifter som krävs för att Canoxa Capital AB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Exempel på sådan behandling är:
  • Behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.
  • Behandling av personuppgifter i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen.
  • Kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor som Canoxa Capital AB enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.
  • Behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska.
  • Behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.
  • Behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående betaltjänster. Med sådana åtgärder avses bl.a. att ge s.k. tredjepartsbetaltjänst-leverantörer som har tillstånd att tillhandahålla tjänster avseende kontoinformation och/eller betalningsinitiering tillgång till personuppgifter samt Canoxa Capital ABs åtgärder avseende transaktionsmonitorering och bedrägerikontroll.

Samtycke som laglig grund för personuppgiftsbehandling

När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke ska Användaren lämna sitt samtycke till behandlingen. I samband med ett ingående av ett avtal med Canoxa Capital AB krävs, enligt dataskyddsförordningen, inget särskilt samtycke om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en avtalsförpliktelse.

Behandling av personuppgifter av annan än Canoxa Capital AB

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag i koncernen och från tid till annan av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster. Nödvändiga avtal har skrivits på med dessa parter för att bl.a. skydda kundernas integritet vid behandling av personuppgifter.

Automatiserade beslut, inklusive profilering

Canoxa Capital AB använder sig i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via internet.

Profilering används av Canoxa Capital AB för exempelvis marknads- och kundanalyser, marknadsföring, vid automatiserade beslut och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier.

Användaren har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inkl. profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för Användaren eller i betydande grad påverkar Användaren på annat sätt.

Canoxa Capital AB har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan Användaren och Canoxa Capital AB.

Denna form av personuppgiftsbehandling skyddas av lämpliga åtgärder, inklusive Användarens rätt att framföra sina synpunkter, erhålla en förklaring till det beslut som fattas och att överklaga beslutet.

Automatiserade beslut, inklusive profilering

Spärr mot direktmarknadsföring Genom att kontakta Canoxa Capital AB via epost kundtjanst@38an.se får Användaren hjälp med att införa spärr mot direktmarknadsföring.

Tider under vilka personuppgifter sparas

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år enligt legala krav (se Rättslig förpliktelse som laglig grund för personuppgiftsbehandling). Om Användaren inte ingår avtal med Canoxa Capital AB, sparas normalt personuppgifterna som längst 3 månader.

Användarens rättigheter

Användaren har rätt att få information om och tillgång till sina personuppgifter som behandlas av Canoxa Capital AB. Användaren har också rätt att vända sig till Canoxa Capital AB för att begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter samt invända mot behandlingen under vissa förutsättningar. Användaren har rätt att få personuppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet). Användarens skriftliga begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Canoxa Capital AB i det enskilda fallet. I vissa fall kan Canoxa Capital AB inte radera uppgifter eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av gällande lagstiftning.

Tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten)

Användaren kan även vända sig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten avseende frågor eller klagomål som rör Canoxa Capital ABs personuppgiftsbehandling via www.imy.se, kontakt.

[1] Med Användaren avses en registrerad som har ingått eller avser att ingå avtal med Canoxa Capital AB, såsom exempelvis kund, borgensman eller pantsättare. Dessutom omfattas även annan sådan registrerad som Canoxa Capital AB i förekommande fall behandlar personuppgifter om, såsom betalare, gode män, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, kontaktpersoner och verkliga huvudmän.

Begränsning av ansvar

Canoxa Capital AB ansvarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, om inte skadan uppkommit genom konstaterat uppsåt eller oaktsamhet från Canoxa Capital AB sida. Canoxa Capital AB påtar sig inte något ansvar för någon form av skada hänförlig till Låntagarens angivande av felaktiga eller icke-fullständiga uppgifter vid ansökan eller ansökningsprocessen eller i övrig orsakad av Låntagarens oaktsamhet eller passivitet.

Vidare är Canoxa Capital AB inte ansvarig för skada beroende av svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, blockad, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure).

Missbruksregistrering

Vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats under felaktiga eller falska förutsättningar kan 38an Kredit komma att registrera Användarens uppgifter i särskilt missbruksregister. 38an Kredit polisanmäler alla bedrägeriförsök.

Tillsynsmyndighet

Canoxa Capital AB som driver 38an Kredit är registrerat hos Finansinspektionen och har därmed tillstånd att erbjuda konsumentkrediter. Denna registrering är till för att säkerställa att verksamheten erbjuder och följer Finansinspektionens regelverk för den svenska kreditmarknaden.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheter:
Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se

Dessa myndigheter övervakar att kreditgivaren följer konsumentkreditlagen samt lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Klagomål och tvister mm

Om du har synpunkter eller är missnöjd med någon tjänst 38an Kredit tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du kontakta klagomålsansvarig på epost kundtjanst@38an.se eller postadress:
Klagomålsansvarig
Canoxa Capital AB
Box 5181
102 44 Stockholm.

Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.

Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).

Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.